RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ("RODO") klientom i firmie ELKOPLAST wzmacniacz.

Administrator twoich danych

ELKOPLAST CZ, as, ID firmy: 25347942, z siedzibą pod adresem Štefánikova 2664, Zlín, 760 01, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, Wstawka 27857 (dalej ELKOPLAST) RODO informuje o przetwarzanie twoich danych osobowych i twoich praw.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

  • wypełnianie zobowiązań umownych;
  • wypełnienie zobowiązań wynikających z warunków korzystania z usług;
  • przestrzeganie obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  • zarządzanie kontaktami do przedstawicieli klientów i partnerów biznesowych;
  • Przesyłanie komunikatów biznesowych z produktami i usługami;
  • organizowanie imprez biznesowych i szkoleń, w tym zapraszanie i organizowanie zakwaterowania;
  • spersonalizowany dostęp do naszych usług internetowych;
  • zapewnienie ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów.

Zgodnie z Ustawą nr 480/2004 Coll., W przypadku niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, ELKOPLAST wykorzystuje dane kontaktowe w celu wysyłania komunikatów biznesowych z ofertą opartą na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, aż do momentu, gdy nie zgadzasz się z tym użyciem kontakt.

Twoje dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

Dane identyfikacyjne

Aby jednoznacznie Cię zidentyfikować, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu, firmy, stanowiska w firmie.

Informacje kontaktowe

Aby skontaktować się z Tobą, przetwarzamy dane osobowe w następujących polach: e-mail, numery telefonów, adres firmy lub adres kontaktowy.

Informacje o orientacji zawodowej

W celu przekazania Państwu informacji o naszych produktach i usługach, które odpowiadają Państwa wykształceniu, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: biznesu, specjalizacji zawodowej, ankiet biznesowych.

Odbiorca Twoich danych

ELKOPLAST przetwarza i przechowuje twoje dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych może być przetwarzane wyłącznie przez ELKOPLAST na podstawie umowy o przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą, pod pewnymi warunkami, zostać udostępnione władzom państwowym (czeska policja, sądy, administracja finansowa Republiki Czeskiej itp.) W wykonywaniu ich ustawowych uprawnień.

Czas przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w nas przez czas trwania umowy między użytkownikiem a ELKOPLAST lub przez czas trwania rejestracji na korzystanie z ELKOPLAST.

Po rozwiązaniu stosunku umownego między Tobą a naszą Firmą lub po zakończeniu korzystania z naszych usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach i czasie, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa przepisy prawne.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ofert biznesowych, okres przechowywania Twoich danych osobowych wynosi pięć lat od daty Twojej zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych lub okresu, w którym jesteśmy zobowiązani przestrzegać prawa, Twoje dane osobowe będą anonimizowane lub usunięte z naszych baz danych i systemów.

Jakie są twoje prawa

Przetwarzamy Twoje dane w sposób przejrzysty, poprawny, zgodnie z RODO i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich naprawy. Jeśli przetwarzasz swoje dane, na które wyrażasz zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli chcesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie i nie ma żadnego innego powodu prawnego do przetwarzania twoich danych lub wyrażasz swój sprzeciw wobec wysyłania informacji handlowych, masz prawo usunąć lub ograniczyć przetwarzanie.

Możesz ubiegać się o prawo dostępu do swoich danych i innych praw, wysyłając pisemną prośbę do ELKOPLAST lub wysyłając ją elektronicznie na adres elkoplast@elkoplast.cz.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych nie jest poprawne, możesz złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do elkoplast@elkoplast.cz.

Czy masz pytanie dotyczące produktu?

Twoje dane osobowe przesyłane za pośrednictwem tego formularza będą służyć wyłącznie do zgłoszenia Twojej prośby. Polityka prywatności